Σχετική Νομοθεσία για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπ/ση Νόμος 3374_2005

Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007) “Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων”

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,  Νόμος 4009_2011

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις Νόμος 4076/2016

Οργάνωση & λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα & άλλες διατάξεις Νόμος 4485/2017

Κανονισμός λειτουργίας ΜΟΔΙΠ και Εσωτερικό Σύστήμα Διασφάλισης Ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ ΦΕΚ (3721,τ,Β/31.08.2018)