Άρθρο 6
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) ΑΣΠΑΙΤΕ
1. Την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή του ΕΣΔΠ, με συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια και κανονισμούς έχει η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).
2. Η ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί αυτοτελή Μονάδα της οποίας προεδρεύει ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Αντιπρόεδρος ΔΕ ΑΣΠΑΙΤΕ).
3. Η ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ δημιουργήθηκε με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ με σκοπό την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και
Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (ν. 3374/2005, ν. 4009/2011, ν. 4485/2017).
4. Η διοικητική υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ παρέχεται από το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας όπως προβλέπεται από τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΠΑΙΤΕ
(απόφαση 17/1-6-2018 Θ. 2.1 της Διοικούσας Επιτροπής). Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας εντάσσονται η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη
της ΜΟΔΙΠ, η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεών της και η εν γένει συνδρομή της επί των γενικών και ειδικότερων αναφερόμενων αρμοδιοτήτων της.
Άρθρο 7
Αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ
Η ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, με την υποστήριξη του Γραφείου Διασφάλισης ποιότητας, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Συνεργάζεται με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
2. Αναπτύσσει συγκεκριμένη πολιτική και στρατηγική και εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
3. Οργανώνει και επιμελείται τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος.
4. Συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Υποστηρίζει τις διαδικασίες αυτές και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών
και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ και της Συγκλήτου (ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ) του Ιδρύματος.
5. Υποστηρίζει και επιμελείται τη σύνταξη συνολικής Εσωτερικής Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης της ΑΣΠΑΙΤΕ την οποία και υποβάλλει στην ΑΔΙΠ κάθε δύο χρόνια.
6. Υποστηρίζει τη διαδικασία της Ιδρυματικής Εξωτερικής Αξιολόγησης και συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ για την υλοποίηση της σε προγραμματισμένο χρόνο.
7. Αναπτύσσει και συντηρεί πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης τα οποία υποβάλλει περιοδικά στην ΑΔΙΠ. Παρακολουθεί, επιμελείται, συντονίζει και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη
και υποβολή κατ΄ έτος των εσωτερικών εκθέσεων των Ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, οι οποίες προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.
8. Συνεργάζεται με τις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος κατά τη διενέργεια εκ μέρους τους της εσωτερικής τους αξιολόγησης καθώς και με τις για το σκοπό αυτό συγκροτούμενες Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ).
9. Συγκεντρώνει τις ανωτέρω εσωτερικές εκθέσεις καθώς και τις εκθέσεις συνολικής εσωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, όταν αυτό απαιτείται.
10. Συγκεντρώνει τις τελικές εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα και στην ΑΔΙΠ.
11. Έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο της ΑΣΠΑΙΤΕ των σχετικών με την αξιολόγηση του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.
12. Συμμετέχει στις ενημερωτικές συναντήσεις της ΑΔΙΠ και αναλαμβάνει τη διαδικασία ενημέρωσης των ΟΜΕΑ των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις αλλαγές σε θέματα διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Ανώτατων
Ιδρυμάτων.
13. Συντάσσει και προτείνει ετήσιο χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμό δράσεων, και είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δράσεων.
46670 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3721/31.08.2018
Άρθρο 8
Συγκρότηση της ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4009/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 2 εδάφιο ιβ του ν. 4485/2017 η ΜΟΔΙΠ συγκροτείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ και
αποτελείται από:
(α) Την/τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Αντιπρόεδρο ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ), ως Πρόεδρο,
(β) Πέντε μέλη ΔΕΠ,
(γ) Μία/έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού
(διοικητικού προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού-ΕΕΠ, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού-ΕΔΙΠ και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού-ΕΤΕΠ),
με δικαίωμα ψήφου όταν συζητιούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, μια/έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και μια/έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων
διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη.
2. Τα ανωτέρω μέλη της ΜΟΔΙΠ αποτελούν το όργανο διοίκησή της, το οποίο εργάζεται και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, υλοποίηση, εφαρμογή και παρακολούθηση του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
3. Η διαδικασία ορισμού των εκπροσώπων των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων και των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των
αντίστοιχων συλλόγων των ανωτέρω κατηγοριών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Μη ορισμός εκπροσώπων των φοιτητών δεν συνιστά λόγο μη λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ.
4. Η θητεία των μελών της ΜΟΔΙΠ είναι τριετής. Ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ο εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων ορίζονται με ετήσια θητεία. Η σύνθεση της
ΜΟΔΙΠ δεν μεταβάλλεται λόγω νόμιμων αδειών των μελών της, εάν αυτές δεν ξεπερνούν το ένα (1) έτος.
5. Η αντικατάσταση μέλους της ΜΟΔΙΠ, πριν από τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται.
6. Η ΜΟΔΙΠ μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, εάν κάποια από τα μέλη εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά
τις συνεδριάσεις της τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
7. Ο Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ ορίζεται, με απόφαση της ΜΟΔΙΠ, μέλος του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.
8. Η ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ υποστηρίζεται διοικητικά, επιστημονικά και τεχνικά από υπαλλήλους ή/και εξωτερικούς συνεργάτες του Ιδρύματος, οι οποίοι εντάσσονται στο Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας.
Άρθρο 9
Συνεδριάσεις-Συναντήσεις της ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ
1. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση που απευθύνει στα μέλη της ο Πρόεδρός της.
2. Την ημερησία διάταξη συντάσσει ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, η οποία αποστέλλεται στα μέλη της τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση.
3. Θέματα για να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν, εκτός του Πρόεδρου της ΜΟΔΙΠ, και τα υπόλοιπα μέλη της ΜΟΔΙΠ.
4. Στις συνεδριάσεις μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ, ο οποίος τηρεί και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
5. Οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ.
6. Τηρείται βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της ΜΟΔΙΠ. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη της ΜΟΔΙΠ.
7. Όλη η αλληλογραφία που διακινείται ανάμεσα στη ΜΟΔΙΠ και σε άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός του Ιδρύματος, υπογράφεται από την/τον Πρόεδρο της.
Άρθρο 10
Πόροι
1. Η ΜΟΔΙΠ και η βιωσιμότητα του ΕΣΔΠ ΑΣΠΑΙΤΕ στηρίζεται στη χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Ιδρύματος, από Εθνικά, Ευρωπαϊκά ή Διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ είναι δυνατή και η αναζήτηση
δωρεών και χορηγιών, εφόσον δεν επηρεάζεται η αμεροληψία του έργου της Μονάδας.
2. Παράλληλα η διοίκηση της ΑΣΠΑΙΤΕ μεριμνά συνεχώς για την παροχή της αναγκαίας υποδομής και των ανθρώπινων πόρων για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΔΠ και την απρόσκοπτη εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας στο Ίδρυμα.