Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ»  (κωδικός ΟΠΣ / MIS 5123951) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

Βασικός στόχος της Πράξης ήταν η αναβάθμιση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Σχολής και ως σημαντικότερα αποτελέσματά της μπορούν να θεωρηθούν:

·    Η αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) της Σχολής συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τεκμηρίωσης (Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, Διαδικασίες για τις λειτουργίες της Σχολής κλπ.).

·    Η εγκατάσταση αναβαθμισμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την ποιότητα, πλήρως διασυνδεδεμένου με την ηλεκτρονική γραμματεία, που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών της Σχολής με στόχο τη βελτίωσή τους.

·    Η πιλοτική διασύνδεση του φοιτητολογίου και του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού της Σχολής με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΘΑΑΕ (ΟΠΕΣΠ).

·    Η επιμόρφωση / ενημέρωση του προσωπικού επί θεμάτων διαχείρισης ποιότητας.

Η Διοίκηση και η ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ καλούν τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της υλοποιηθείσας Πράξης, να εντάξουν τη διαχείριση ποιότητας στην καθημερινότητα της Σχολής ως προϋπόθεση για τη αποτελεσματικότερη λειτουργία της και τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Για τα στοιχεία της υλοποιηθείσας Πράξης, πληκτρολογήστε εδώ.